A Sütununda Yinelenen Kayıt Girişini Engelle - Microsoft Excel


Aşağı doğru yapılan veri eklemesi durumunda eklenen her veri için kontrol yapar. Eğer eklenen veri üstteki satırlarda varsa son eklenen kaydı siler ve o hücre geri seçili hale gelir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim veri As Range
  Dim say As Long
  
  On Error Resume Next
  If Intersect(Target, [A1:A1048576]) Is Nothing Then Exit Sub
  
  veri = Target
  say = WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & Target.Row - 1), Target)
  
  If say > 0 Then
    Target.Select
    Target = ""
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Çalışma sayfası içinde değişiklik
'olduğunda otomatik olarak çalış.
'--------------------------------------------------
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim veri As Range
  Dim say As Long

  '--------------------------------------------------
  'Hataları görmezden gel.
  '--------------------------------------------------
  On Error Resume Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer olay A sütunu dışında
  'gerçekleşiyorsa çalışmasın.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, [A1:A1048576]) Is Nothing Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer A sütunu içinde değişiklik olmuşsa
  'ilgili alanı (Target) veri değişkenine ata.
  '--------------------------------------------------
  veri = Target
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişiklik yapılmış hücrenin satır sayısını al,
  'A1 hücresinden bu satıra kadar girilen kaydın
  'kaç tane olduğunu say.
  '--------------------------------------------------
  say = WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & Target.Row - 1), Target)
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer sayı sıfırdan büyük çıkarsa
  'benzersiz kayıt var demektir.
  '--------------------------------------------------
  If say > 0 Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Kayıt girişi yapılmış hücreyi seç.
    '--------------------------------------------------
    Target.Select
    
    '--------------------------------------------------
    'İlgili alanı temizle.
    '--------------------------------------------------
    Target = ""
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba