Access Veri Tabanı İle CRUD İşlemleri - Microsoft Excel


Bir UserForm üzerinden Access veri tabanındaki tablo üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemlerinin ve süzme işleminin yapılmasını sağlayan VBA projesidir.

Ekran Görüntüsü

Access Veri Tabanı İle CRUD İşlemleri - Microsoft Excel 1

Kod

crud (Module) Kodları


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Listele
'--------------------------------------------------
Sub Listele()
  Dim baglanti  As ADODB.Connection
  Dim kayit_seti As ADODB.Recordset
  Dim sorgu   As String
  
  Set baglanti = New ADODB.Connection
  Set kayit_seti = New ADODB.Recordset
  
  baglanti.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
         "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.accdb"
  
  sorgu = "SELECT * FROM kisiler"
  Set kayit_seti = baglanti.Execute(sorgu)
  
  With AnaUserForm.icerikListBox
    .ColumnCount = kayit_seti.Fields.Count
    .ColumnWidths = "30;50;50;70"
    .RowSource = ""
      .Column = kayit_seti.GetRows(kayit_seti.RecordCount)
  End With
  
  Set kayit_seti = Nothing
  Set baglanti = Nothing
End Sub

'--------------------------------------------------
'Süz
'--------------------------------------------------
Sub Suz()
  Dim baglanti  As ADODB.Connection
  Dim kayit_seti As ADODB.Recordset
  Dim sorgu    As String
  Dim aranan   As String

  Set baglanti = New ADODB.Connection
  Set kayit_seti = New ADODB.Recordset
  
  baglanti.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
         "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.accdb"

  aranan = "'%" & AnaUserForm.ismeGoreSuzTextBox.Text & "%'"
  
  sorgu = "SELECT * FROM kisiler WHERE ad LIKE " & aranan
  Set kayit_seti = baglanti.Execute(sorgu)

  With AnaUserForm.icerikListBox
    .ColumnCount = kayit_seti.Fields.Count
    .ColumnWidths = "30;50;50;70"
    .RowSource = ""
    .Column = kayit_seti.GetRows(kayit_seti.RecordCount)
  End With
  
  Set kayit_seti = Nothing
  Set baglanti = Nothing
  
End Sub

'--------------------------------------------------
'Ekle
'--------------------------------------------------
Sub Ekle()
  Dim baglanti  As ADODB.Connection
  Dim kayit_seti As ADODB.Recordset
  Dim sorgu   As String
  Dim ad     As String
  Dim soyad   As String
  Dim eposta   As String

  Set baglanti = New ADODB.Connection
  Set kayit_seti = New ADODB.Recordset
  
  baglanti.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
         "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.accdb"
  
  ad = "'" & AnaUserForm.adTextBox.Text & "'"
  soyad = "'" & AnaUserForm.soyadTextBox.Text & "'"
  eposta = "'" & AnaUserForm.ePostaTextBox.Text & "'"
  
  sorgu = "INSERT INTO kisiler(ad, soyad, eposta) VALUES(" & ad & ", " & soyad & ", " & eposta & ")"
  Set kayit_seti = baglanti.Execute(sorgu)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Güncelle
'--------------------------------------------------
Sub Guncelle()
  Dim baglanti   As ADODB.Connection
  Dim kayit_seti  As ADODB.Recordset
  Dim sorgu    As String
  Dim ad_giris   As String
  Dim soyad_giris As String
  Dim eposta_giris As String
  Dim id_degeri  As String
  Dim i      As Integer
  
  Set baglanti = New ADODB.Connection
  Set kayit_seti = New ADODB.Recordset
  
  baglanti.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
         "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.accdb"
  
  With AnaUserForm
    ad_giris = "ad='" & .adTextBox.Text & "', "
    soyad_giris = "soyad='" & .soyadTextBox.Text & "', "
    eposta_giris = "eposta='" & .ePostaTextBox.Text & "'"
  
    For i = 0 To .icerikListBox.ListCount - 1
      If .icerikListBox.Selected(i) = True Then
        sorgu = "UPDATE kisiler SET " & ad_giris & soyad_giris & eposta_giris & _
            " WHERE id=" & .icerikListBox.List(i, 0)
        Set kayit_seti = baglanti.Execute(sorgu)
      End If
    Next
  End With
  
  Set kayit_seti = Nothing
  Set baglanti = Nothing
End Sub

'--------------------------------------------------
'Sil
'--------------------------------------------------
Sub Sil()
  Dim baglanti  As ADODB.Connection
  Dim kayit_seti As ADODB.Recordset
  Dim sorgu   As String
  Dim id_degeri As String
  Dim i     As Integer
  
  Set baglanti = New ADODB.Connection
  Set kayit_seti = New ADODB.Recordset
  
  baglanti.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
         "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.accdb"
  
  With AnaUserForm
    For i = 0 To .icerikListBox.ListCount - 1
      If .icerikListBox.Selected(i) = True Then
        sorgu = "DELETE FROM kisiler WHERE id=" & .icerikListBox.List(i, 0)
        Set kayit_seti = baglanti.Execute(sorgu)
      End If
    Next
  End With
  
  Set kayit_seti = Nothing
  Set baglanti = Nothing
End Sub

Sub Ayarlar()
  AnaUserForm.Caption = "Access Veri Tabanı - ListBox İle CRUD İşlemleri"
End Sub

Sub FormAc()
  AnaUserForm.Show
End Sub

AnaUserForm (UserForm) Kodları


Option Explicit

Private Sub ekleCommandButton_Click()
  Ekle
  Listele
End Sub

Private Sub guncelleCommandButton_Click()
  Guncelle
  Listele
End Sub

Private Sub silCommandButton_Click()
  Sil
  Listele
End Sub

Private Sub listeleCommandButton_Click()
  Listele
End Sub

Private Sub ismeGoreSuzTextBox_Change()
  Suz
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  Ayarlar
End Sub

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba userform işlemleri microsoft excel vba veri tabanı işlemleri microsoft excel vba access veri tabanı işlemleri microsoft excel vba crud işlemleri