Açılış İşlemleri - Microsoft Excel


Çalışma kitabı açıldığında yapılacak rutin işlemlerin bir alternatifinin verildiği VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  AcilisIslemleri
End Sub

Sub AcilisIslemleri()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim kullanici  As String
  Dim tarih    As String
  Dim saat     As String
  Dim acilisMesaji As String
  
  Sheets("veri").Select
  Range("A1").Select
  
  Sheets("rapor").Visible = False
  
  Application.StatusBar = "Hoşgeldiniz."
  ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
  ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
  
  Application.CommandBars("Full Screen").Visible = False
  Application.CommandBars("Formatting").Visible = False
  Application.CommandBars("Standard").Visible = False
  
  ActiveCell.Select
  Application.Caption = "UYGULAMA BAŞLIĞI"
  ActiveWindow.Caption = "Aktif Pencere Başlığı"
  
  '---------------------------------------
  'Açılış mesajını göster.
  '---------------------------------------
  kullanici = Application.UserName
  tarih = Format(Now, "dd mmmm yyyy dddd")
  saat = Format(Now, "hh:mm:ss")
  
  acilisMesaji = "KULLANICI: " & kullanici & vbCrLf & _
  "TARİH: " & tarih & vbCrLf & _
  "SAAT: " & saat & vbCrLf
  
  MsgBox acilisMesaji
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açılış işlemleri microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri