Aktif Çalışma Sayfasına Veri Eklendiğinde Başına Metin Ekle - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasına veri eklendiğinde o verinin başına istenilen metni eklemeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim alan   As Range
  Dim hucre   As Range
  Dim eklenecek As String
  
  '---------------------------------------
  'Bir hata meydana geldiğinde "hata" satırına git.
  '---------------------------------------
  On Error GoTo hata:
  
  '---------------------------------------
  'Ayarlama yap.
  '---------------------------------------
  Set alan = Range("A2:C20, F10:G36, K7:R21")
  eklenecek = "[OK] "
  Application.EnableEvents = False
  
  '---------------------------------------
  'Verilen alan(lar) için metin ekleme işlemi yap.
  '---------------------------------------
  For Each hucre In Range(Target.Address)
    If Not Intersect(hucre, alan) Is Nothing Then
      If hucre <> "" Then
        If IsNumeric(hucre) Then
          hucre.NumberFormat = eklenecek & String(Len(hucre), "0")
        End If
        
        'If IsNumeric(hucre) Then
        '  hucre.NumberFormat = "@"
        'End If
        
        hucre = eklenecek & hucre
      End If
    End If
  Next
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenleri temizle.
  '---------------------------------------
  Set alan = Nothing

hata:
  Application.EnableEvents = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri