Aktif Çalışma Sayfasındaki Toplam Formül Sayısını Bul - Microsoft Excel


Bir çalışma sayfasında kaç adet formül olduğunu mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifi aşağıdadır.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasindakiToplamFormulSayisiniBul()
  Dim alan As Range
  Dim mesaj As String
  
  Set alan = Range(Cells(1, 1), Selection.SpecialCells(xlLastCell))
  
  mesaj = ActiveSheet.Name _
    & vbCrLf & vbCrLf _
    & " Bu Sayfada Bulunan Toplam Formül Sayısı: " _
    & alan.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Count
    
  MsgBox mesaj, vbDefaultButton1, "Bilgi"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba