Aktif Hücrenin En Üstündeki Ve En Altındaki Hücreye Kadar Seçim Yap - Microsoft Excel


Aktif hücrenin en üstündeki dolu hücreyi ve en altındaki dolu hücreyi tespit edip bu hücreleri de dahil edecek şekilde satır seçimi yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninEnUstundekiVeEnAltindakiHucreyeKadarSecimYap()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim enUsttekiHucre As Range
  Dim enAlttakiHucre As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  Set enUsttekiHucre = Cells(1, ActiveCell.Column)
  Set enAlttakiHucre = Cells(16384, ActiveCell.Column)
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücrenin boş olup olmama durumuna göre yeniden
  'değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  If IsEmpty(enUsttekiHucre) Then
    Set enUsttekiHucre = enUsttekiHucre.End(xlDown)
  End If
  
  If IsEmpty(enAlttakiHucre) Then
    Set enAlttakiHucre = enAlttakiHucre.End(xlUp)
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  If enUsttekiHucre.Row = 16384 And enAlttakiHucre.Row = 1 Then
    ActiveCell.Select
  Else
    Range(enUsttekiHucre, enAlttakiHucre).Select
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri