Aktif Hücrenin Üstündeki Sayıları Topla - Microsoft Excel


Aktif hücrenin üstündeki sayıları toplayıp toplam sonucunu aktif hücreye yazdıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninUstundekiSatirlariTopla()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i      As Long
  Dim satirSayisi As Long
  Dim aktifHucre As Range
  Dim toplam   As Double
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '---------------------------------------
  toplam = 0
  satirSayisi = 4
  Set aktifHucre = ActiveCell
  
  '---------------------------------------
  'Toplama işlemini yap.
  '---------------------------------------
  If aktifHucre.Row > satirSayisi Then
    For i = satirSayisi To 1 Step -1
      toplam = toplam + ActiveCell.Offset(-i, 0).Value
    Next
  Else
    MsgBox "Aktif hücrenin satır sayısı, " & _
    "verilen satır sayısından küçük."
  End If
  
  '---------------------------------------
  'Sonucu aktif hücreye yazdır.
  '---------------------------------------
  ActiveCell.Value = toplam
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri