Aktif Hücreye Çift Tıklandığında Değer Nümerik İse Bir Artır - Microsoft Excel


Aktif hücreye çift tıklandığında bu hücredeki değer nümerik bir değer ise bu değeri bir artıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick( _
  ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  
  On Error GoTo hata
  Cancel = True
  
  If Target.Row = 1 Then Exit Sub
  If Target.Column = 2 Then Exit Sub
  
  Application.EnableEvents = False
  
  If IsNumeric(Target.Value) Then
    Target.Value = Target.Value + 1
  End If
  
  Application.EnableEvents = True
  
hata:
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri