Aktif Hücreye Daha Küçük Değer Girilemesin - Microsoft Excel


Aktif hücreye sayı girişi yapıldıktan sonra başka bir sayı girişi yapıldığında eğer önceki girilenden küçükse bu veri girişine izin vermeyen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Dim oncekiDeger
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If IsNumeric(oncekiDeger) And Target.Value < oncekiDeger Then
    MsgBox "Mevcut değerden daha küçük bir değer girilemez!", vbCritical
    Target.Value = oncekiDeger
  End If
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  oncekiDeger = Target.Value
End Sub

Etiketler
microsoft excel