Aktif Hücreyi Referans Alarak Üste Satır Ekle - Microsoft Excel


Aktif hücreyi baz alarak parametrede verilen sayı kadar satır ekleme işlemi yapan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreyiReferansAlarakUsteSatirEkle( _
  Optional satirSayisi As Long = 1)
  
  If CLng(satirSayisi) >= 1 Then
    ActiveCell.Rows("1:" & satirSayisi).EntireRow.Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
  End If
End Sub

Sub OrnekKullanim()
  AktifHucreyiReferansAlarakUsteSatirEkle
  AktifHucreyiReferansAlarakUsteSatirEkle 1
  AktifHucreyiReferansAlarakUsteSatirEkle 4
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba ekleme işlemleri microsoft excel vba hücre işlemleri microsoft excel vba satır işlemleri