Alandaki "Ali" Kelimesinin Toplam Sayısını Bul - Microsoft Excel


Verilen alandaki metinlerde büyük - küçük harf farketmeksizin "Ali" kelimelerinin sayısını bulan ve sonucunu veren regular expression örneğidir.

Senaryo

A sütununda aşağıdaki gibi bir liste var. Bu listenin içinde toplam kaç tane “Ali” kelimesi geçiyor. Büyük – küçük harf fark etmez.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

içinde "ali" metni geçen liste veri seti

Kod


Option Explicit

Sub AlandaAliKelimesininToplamSayisiniBul()
  Dim i   As Long
  Dim sayac As Long
  Dim regObj As Object
  Dim aranan As String
  Dim dizi() As Variant
  
  ReDim dizi(0 To [A1048576].End(xlUp).Row - 1)
  dizi = Application.Transpose(Range("A1:A6").Value)
  
  Set regObj = CreateObject("VBScript.Regexp")
  regObj.Pattern = "[Aa]li"
  regObj.Global = True
  
  aranan = "ali"
  
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    Do While regObj.Test(dizi(i)) = True
      sayac = sayac + 1
      dizi(i) = Application.WorksheetFunction. _
      Substitute(LCase(dizi(i)), aranan, "*", 1)
    Loop
  Next
  
  Debug.Print sayac
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AlandaAliKelimesininToplamSayisiniBul()
  Dim i   As Long
  Dim sayac As Long
  Dim regObj As Object
  Dim aranan As String
  Dim dizi() As Variant
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Dizinin sınırlarını belirledik.
  'Bu kısım çok önemli, yoksa sağlam bir
  'sinir harbi yaşatabiliyor.
  '--------------------------------------------------
  ReDim dizi(0 To [A1048576].End(xlUp).Row - 1)
  
  '--------------------------------------------------
  'Alandaki değerleri diziye aktardık.
  'Bu döngü için işimize yarayacak.
  '--------------------------------------------------
  dizi = Application.Transpose(Range("A1:A6").Value)
  
  '--------------------------------------------------
  'Regexp kullanacağız, bunun için tanımladığımız
  'object için regexp türünde bir instance oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set regObj = CreateObject("VBScript.RegExp")
  
  '--------------------------------------------------
  'Regexp için desenimizi tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  regObj.Pattern = "[Aa]li"
  
  '--------------------------------------------------
  'Büyük küçük harf duyarlılığı olmasın.
  '--------------------------------------------------
  regObj.IgnoreCase = True
  regObj.MultiLine = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Tanımlanan desende eşleşen bütün ifadeleri
  'buluyor. Eğer False yazsaydık ilk bulduğu
  'yerde duracaktı.
  '--------------------------------------------------
  regObj.Global = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayacı garanti olması için sıfırladık.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Aradığımız metni değişkene aktardık.
  '--------------------------------------------------
  aranan = "ali"
  
  '--------------------------------------------------
  'Bu döngüyü şunun için yaptım:
  'Saydırmayı yaparken sayılanı elemek
  'için silen kod yazdım. Silme işlemini
  'alanda yapsın istemediğimden dolayı da
  'diziye aktardım ve buradan yaptırıyorum.
  '--------------------------------------------------
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    
    '--------------------------------------------------
    'Her hücre için eşleşmeler bitene kadar çalışacak.
    '--------------------------------------------------
    Do While regObj.Test(dizi(i)) = True
      
      '--------------------------------------------------
      'Eşleşme varsa sayacı 1 artır.
      '--------------------------------------------------
      sayac = sayac + 1
      
      '--------------------------------------------------
      'Şimdi eşleşmeyi bulduktan sonra o ifadeyi
      'kaldıralım ki tekrar tekrar saymayalım.
      'Bu yüzden o kelimeyi yıldız işareti ile
      'değiştirdim.
      '
      'Aslında ilk başta hiçbir şey yazdırmıyordum
      'ama şu senaryoda hatalı sayım yaptığından dolayı
      'yıldız işaretine çevirdim:
      '
      'Listenin 6. maddesinde şu var: aiiiaaliliiliaw
      'Ali kelimesi bunun neresinde? aiiia---ali---liiliaw
      'Şimdi bu kelimeyi silelim: aiiialiiliaw
      '
      'Gördünüz mü? Bir Ali daha çıktı: aiii---ali---iliaw
      'Halbuki orijinal kelimede sadece 1 Ali vardı.
      'Bu yüzden böyle yaptım.
      '--------------------------------------------------
      dizi(i) = Application.WorksheetFunction. _
      Substitute(LCase(dizi(i)), aranan, "*", 1)
    Loop
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Immediate Window üzerine sonucu yazdırıyor.
  'Ctrl + G kısayolu ile pencereyi VBA ekranında açabilirsiniz.
  '--------------------------------------------------
  Debug.Print sayac
End Sub

Etiketler
microsoft excel