Alanın Adres Bilgilerini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Verilen alana ait adres bilgisini detaylarıyla mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AlaninAdresiIleIlgiliBilgileriMesajOlarakGoster()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim alan     As Range
  Dim satirNumarasi As Long
  Dim sutunNumarasi As Long
  Dim satirAdi   As String
  Dim sutunAdi   As String
  Dim alanTamAdres As String
  Dim mesajMetni  As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücre Adres Bilgileri
  '--------------------------------------------------
  Set alan = ActiveCell
  satirNumarasi = alan.Row
  sutunNumarasi = alan.Column
  satirAdi = Columns(alan.Column).Address(0, 0)
  sutunAdi = Rows(alan.Row).Address(0, 0)
  alanTamAdres = alan.Address
  
  '--------------------------------------------------
  'Mesaj Metni
  '--------------------------------------------------
  mesajMetni = "Satır Numarası: " & satirNumarasi & _
  vbCrLf & _
  "Sütun Numarası: " & sutunNumarasi & _
  vbCrLf & _
  "Satır Adı: " & satirAdi & _
  vbCrLf & _
  "Sütun Adı: " & sutunAdi & _
  vbCrLf & _
  "Alan Tam Adresi: " & alanTamAdres
  
  '--------------------------------------------------
  'Mesaj
  '--------------------------------------------------
  MsgBox mesajMetni
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri