Art Arda Tekrar Eden Verileri Bul Ve Renklendir - Microsoft Excel


Aktif hücreden başlayarak sütunda ardarda tekrar eden satırları bulur ve bu tekrar eden veri grubunda ilk hücre haricindeki hücreleri renklendirir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucredenBaslayarakArdardaTekrarEdenVerileriBulVeRenklendir()
  Dim birinciDeger  As String
  Dim ikinciDeger  As String
  Dim kaydirmaSayisi As Long
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  birinciDeger = ActiveCell.Value
  ikinciDeger = ActiveCell.Offset(1, 0).Value
  kaydirmaSayisi = 1
  
  Do While ActiveCell <> ""
    If birinciDeger = ikinciDeger Then
      ActiveCell.Offset(kaydirmaSayisi, 0).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
      kaydirmaSayisi = kaydirmaSayisi + 1
      ikinciDeger = ActiveCell.Offset(kaydirmaSayisi, 0).Value
    Else
      ActiveCell.Offset(kaydirmaSayisi, 0).Select
      birinciDeger = ActiveCell.Value
      ikinciDeger = ActiveCell.Offset(1, 0).Value
      kaydirmaSayisi = 1
    End If
  Loop
  
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel