Aynı Olan Kayıtların Altta Olanını Sil - Microsoft Excel


Sütundaki kayıtları sondan başa doğru inceleyen ve ilgili kaydın sayısı birden büyükse o satırı silen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AyniOlanKayitlarinAlttaOlaniniSil()
  Dim i As Long
  
  For i = [A1048576].End(3).Row To 1 Step -1
    If WorksheetFunction.CountIf( _
      Range("A1:A" & i), Range("A" & i)) > 1 Then
      Rows(i).Delete
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba fonksiyon işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri microsoft excel vba tablo işlemleri