Bilgisayardaki Tüm Sürücü İsimlerini Listele - Microsoft Excel


Bilgisayardaki tüm sürücü isimlerini listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub BilgisayardakiTumSuruculerinIsimleriniListele()
  On Error Resume Next
  
  Dim fso    As Object
  Dim metin   As String
  Dim suruculer As Variant
  Dim surucu  As Variant
  Dim surucuAd As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set suruculer = fso.Drives
  
  For Each surucu In suruculer
    metin = metin & surucu.DriveLetter & " - "
    
    If surucu.DriveType = "Remote" Then
      surucuAd = surucu.ShareName
    Else
      surucuAd = surucu.VolumeName
    End If
    metin = metin & surucuAd & vbCrLf
  Next
  MsgBox metin
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba