Bir Dosyanın Olup Olmadığını Öğren - Microsoft Excel


Tam yolu verilen bir dosyanın mevcut olup olmadığını gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BirDosyaninOlupOlmadiginiOgren()
  Dim fileSystemObject As Object
  Dim dosyaKontrol   As Boolean
  
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  dosyaKontrol = fileSystemObject.FileExists( _
    "C:\OrnekKlasor\CalismaKitabi2.xlsx")
  
  If dosyaKontrol = True Then
    MsgBox "Dosya bulundu.", vbOKOnly
  Else
    MsgBox "Dosya bulunamadı.", vbCritical
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri