Bir Klasörün Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Bir klasörün tam yolu verildiğinde o klasörün olup olmadığının bilgisini veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub BirKlasorunOlupOlmadiginiKontrolEt()
  Dim fso      As Object
  Dim klasorKontrol As Boolean
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  klasorKontrol = fso.FolderExists("C:\OrnekKlasor")
  
  If klasorKontrol = True Then
   MsgBox "Klasör mevcut."
  Else
   MsgBox "Klasör bulunamadı."
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri