Bir Tam Yolun Olup Olmadığını Öğren - Microsoft Excel


Verilen tam yolun (dosya veya klasör) olup olmadığını kontrol etmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Fonksiyon
'--------------------------------------------------
Private Function TamYolunOlupOlmadiginiOgren(tamYol As String) As Boolean
  Dim x As String
  
  On Error Resume Next
  
  x = GetAttr(tamYol) And 0
  
  If Err = 0 Then
    YolVarMi = True
  Else
    YolVarMi = False
  End If
End Function

'--------------------------------------------------
'Kullanım Örneği
'--------------------------------------------------
Sub OrnekKullanim()
  Dim sonuc As Boolean
  
  sonuc = YolVarMi("C:\")
  
  If (sonuc = True) Then
    MsgBox "Yol mevcut."
  Else
    MsgBox "Yol mevcut değil."
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri