Bütün Sayfalarda Ara Ve Bulunanları Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Bütün Sayfalarda Ara Ve Bulunanları Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel

Verilen metni çalışma kitabındaki bütün sayfalarda arayan ve bulunanları mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub ButunSayfalardaAraVeBulunanlariMesajOlarakGoster()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim sayfa    As Object
  Dim bulunacak  As Variant
  Dim ilkHucre   As Range
  Dim sonrakiHucre As Range
  Dim mesaj    As String
  
  '---------------------------------------
  'Arama metnini ayarla.
  '---------------------------------------
  bulunacak = Application.InputBox( _
          "Arama metnini giriniz: ", _
          "Arama Yap", , 100, 100, , , 2)
  
  '---------------------------------------
  'Arama metni uygunsa işlem yap.
  '---------------------------------------
  If bulunacak <> "" And Not bulunacak = False Then
    
    '---------------------------------------
    'Bütün sayfalarda arama yap.
    '---------------------------------------
    For Each sayfa In ActiveWorkbook.Worksheets
      sayfa.Activate
      sayfa.[A1].Activate
      
      Set ilkHucre = Cells.Find(What:=bulunacak, _
        LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, _
        SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False)
      
      '---------------------------------------
      'İlk hücreyi (varsa) bul.
      '---------------------------------------
      If Not ilkHucre Is Nothing Then
        ilkHucre.Activate
        
        mesaj = Chr(34) & bulunacak & Chr(34) & " | " _
          & sayfa.Name & "!" & ilkHucre.Address
          
        MsgBox mesaj
        
        On Error Resume Next
        
        '---------------------------------------
        'Sonraki hücreleri bul.
        '---------------------------------------
        While (Not sonrakiHucre Is Nothing) And _
           (Not sonrakiHucre.Address = ilkHucre.Address)
          Set sonrakiHucre = Cells.FindNext(After:=ActiveCell)
          
          If Not sonrakiHucre.Address = ilkHucre.Address Then
            sonrakiHucre.Activate
            
            mesaj = Chr(34) & bulunacak & Chr(34) & " | " _
              & sayfa.Name & "!" & sonrakiHucre.Address
              
            MsgBox mesaj
          End If
        Wend
      End If
      
      '---------------------------------------
      'Değişkenleri temizle.
      '---------------------------------------
      Set sonrakiHucre = Nothing
      Set ilkHucre = Nothing
      bulunacak = Empty
      sayfa = Empty
      mesaj = Empty
    Next
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba arama işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri