Çalışma Kitabı Açıldığında Bugünün Tarihiyle Yedek Al - Microsoft Excel


Çalışma kitabı açıldığında bugünün tarihiyle yedek alan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
  BugununTarihiyleYedekAl
End Sub

Sub BugununTarihiyleYedekAl()
  Dim calismaKitabiAdi As String
  Dim calismaKitabiYol As String
  Dim yedekYol     As String
  
  calismaKitabiAdi = ThisWorkbook.Name
  calismaKitabiYol = ThisWorkbook.Path
  
  Dim fileSystemObject As Object
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  yedekYol = calismaKitabiYol & "\" _
    & Format(Now, "yyyy-mm-dd") _
    & "--" & Format(Now, "hh-mm-ss") _
    & "--" & calismaKitabiAdi
  
  If fileSystemObject.FileExists(yedekYol) Then
    Kill yedekYol
  End If
  
  ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=yedekYol
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba yedekleme işlemleri