Çalışma Kitabında Auto_Close İle Kapanış Ayarı Yap - Microsoft Excel


Excel dosyasını kapattığımız zaman otomatik olarak gerçekleşmesini istediğimiz işlemleri Auto_Close ile yapmak için kullanılabilecek bir örnek verilmiştir.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Close()
  MesajlaUyariVer
End Sub

Sub MesajlaUyariVer()
  Dim sonuc As Integer
  sonuc = MsgBox("Dosya kapatılacak, onaylıyor musunuz?", vbOKCancel, "Uyarı")
  
  If (sonuc = vbOK) Then
    ThisWorkbook.Save
    Application.Quit
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Dosyayı kapattığımızda bu kod
'otomatik olarak çalışacak.
'--------------------------------------------------
Sub Auto_Close()
  
  '--------------------------------------------------
  'Kapatma düğmesine basıldığında
  'aşağıdaki metod çalışacak.
  '--------------------------------------------------
  MesajlaUyariVer
End Sub

Sub MesajlaUyariVer()
  
  '--------------------------------------------------
  'Mesaj verdiriyoruz ve mesajın sonucuna göre
  'hareket edilmesini istiyoruz. Mesajdan gelen
  'sonucu bu değişkene atayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim sonuc As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Mesaj penceresini aç.
  '--------------------------------------------------
  sonuc = MsgBox("Dosya kapatılacak, onaylıyor musunuz?", vbOKCancel, "Uyarı")
  
  '--------------------------------------------------
  'MsgBox ile gelecek bilgiyi sonuc değişkenine
  'atadık. Böylelikle bu bilgiyle çeşitli işlemler
  'yapabileceğiz.
  '
  'vbOK, vbCancel, vbYes, vbNo gibi değerler
  'öntanımlı olarak Const ile nitelenmiştir.
  'Yani değeri verilmiştir ve bu değer
  'sabit ve değişmeyen değerdir.
  '
  'Başka bir deyişle sadece okunabilir bir değere sahiptir.
  'Dikkat ettiyseniz sonuc değişkenini Integer (yani sayı)
  'olarak tanımladık. Bunun sebebi de bu member'lara atanan
  'değerin sayı değeri olmasından kaynaklanıyor.
  '
  'Neyse, if kullanarak gelen sonucun değerini
  'kontrol ediyoruz. OK tuşuna basılmışsa çalışacak.
  'Cancel tuşuna basılırsa da hiçbir şey yapmayacak.
  '--------------------------------------------------
  If (sonuc = vbOK) Then
    
    'Bu çalışma kitabını kaydet.
    ThisWorkbook.Save
    
    'Uygulamadan çık.
    Application.Quit
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba