Çalışma Kitabını Kapatmadan Önce Uyarı Ver - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kapatılırken uyarı penceresi çıkaran ve bu sonuca göre hareket eden VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  CikisKontrol Cancel
End Sub

Sub CikisKontrol(Cancel As Boolean)
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim mesaj   As Integer
  Dim mesajMetni As String
  
  '---------------------------------------
  'Mesaj Metni
  '---------------------------------------
  mesajMetni = "Çalışma kitabını kapatmadan " _
  & "önce dosyayı kaydetmelisiniz." _
  & vbCrLf & vbCrLf _
  & "Tamam butonuna bastığınızda dosya " _
  & "kaydedilecek ve kapatılacak." _
  
  '---------------------------------------
  'Mesaj
  '---------------------------------------
  mesaj = MsgBox(mesajMetni, _
        vbCritical + vbOKCancel, _
        "Çıkış İşlemi")
  
  '---------------------------------------
  'mesaj değişkeninin sonucuna göre işlem yap.
  '---------------------------------------
  If mesaj = vbOK Then
    Save
  Else
    Cancel = True
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kapatma işlemleri