Çalışma Kitabının Özelliklerini Listele - Microsoft Excel


ActiveWorkbook sınıfının BuiltInDocumentProperties metodundan faydalanarak çalışma kitabının özelliklerini yeni bir sayfada listelemeye yarayan koddur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabininOzellikleriniListele()
  Dim sayac As Long
  Dim ozellik As Object
  
  sayac = 1
  Worksheets.Add
  
  For Each ozellik In ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
    Cells(sayac, 1).Value = ozellik.Name
    On Error Resume Next
    Cells(sayac, 2).Value = _
      ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties.Item(ozellik.Name)
    sayac = sayac + 1
  Next
  
  Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
  Range("B10:B12").NumberFormat = "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CalismaKitabininOzellikleriniListele()
  Dim sayac As Long
  Dim ozellik As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'For Each döngüsündeki Cells metodu için
  'satır numaralarını ayrı ayrı vermemiz
  'gerekiyor. sayac değişkeni bu aşamada
  'işe yarayacak.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bu metod
  'ile oluşturulan sayfa aynı zamanda seçildiği
  'için ayrı olarak aktifleştirmeye de gerek kalmıyor.
  '--------------------------------------------------
  Worksheets.Add
  
  '--------------------------------------------------
  'Çalışma sayfası için ön tanımlı tüm
  'özellikler için döngü çalışacak.
  '--------------------------------------------------
  For Each ozellik In ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
    
    '--------------------------------------------------
    'İlk sütuna ön tanımlı özelliklerin
    'başlıklarını yazdırıyoruz.
    '--------------------------------------------------
    Cells(sayac, 1).Value = ozellik.Name
    
    '--------------------------------------------------
    'Hata meydana gelirse sonraki koddan devam et.
    'Eğer özelliğin karşılığı olması gereken değer
    'yoksa kod hata verebiliyor. Bunun önüne geçmek
    'için kullanılıyor bu kod satırı.
    '--------------------------------------------------
    On Error Resume Next
    
    '--------------------------------------------------
    'Ön tanımlı özelliğin değerini ikinci sütunda
    'ilgili satıra yazdırmaya yarıyor.
    '--------------------------------------------------
    Cells(sayac, 2).Value = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties.Item(ozellik.Name)
    
    '--------------------------------------------------
    'Yeni satıra geçmek için sayacı 1 artırdık.
    '--------------------------------------------------
    sayac = sayac + 1
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Özellikler listelendikten sonra sütunu
  'otomatik olarak yeniden boyutlandırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
  
  '--------------------------------------------------
  '[$-F800]dddd
  'Bu kısım bölge ayarıyla ilgili bir şey tarihi sizin bölgenize
  'uygun bir biçime getiriyor ama detaylı bir biçime getiriyor.
  'Yine de detaylı bilgi bulamadım, yine de geri kalan kısım
  'biraz daha bilindik, ay, gün, yıl kodları onlar da.
  '--------------------------------------------------
  Range("B10:B12").NumberFormat = "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy"
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba