Çalışma Sayfalarını Yeni Sayfada Bağlantı Vererek Listele - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodları excel dosyanıza bir sayfa oluşturur ve diğer sayfaların listesini sayfalara giden bir köprü ekleyerek listeler.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfalariniYeniSayfadaBaglantiVererekListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Integer
  Dim sayfaKontrol As Boolean
  
  '--------------------------------------------------
  'İstenilen sayfa için kontrol yap.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Worksheets.Count
    If Worksheets(i).Name = "Sayfa Listesi" Then
      sayfaKontrol = True
    End If
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'İstenilen sayfa yoksa oluştur, varsa seç.
  '--------------------------------------------------
  If sayfaKontrol = False Then
    Worksheets.Add.Name = "Sayfa Listesi"
  Else
    Worksheets("Sayfa Listesi").Select
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Alanı temizle ve listeyi biçimlendir.
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  Range("A1").Value = "SAYFA LİSTESİ"
  Range("A1").Interior.Color = vbGreen
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfaları bağlantı vererek listele.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Sheets.Count
    Range("A" & i + 1).Value = Sheets(i).Name
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & i + 1), _
                  Address:="", _
                  SubAddress:="'" & Sheets(i).Name & "'!A1", _
                  TextToDisplay:=Range("A" & i + 1).Value
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütunu içerikler sığacak şekilde yeniden boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A").AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba