Çalışma Sayfasındaki Tabloyu Başka Bir Sayfaya Kopyala - Microsoft Excel


Bir çalışma sayfasındaki verileri başka bir çalışma sayfasına ADO yardımıyla aktarmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasindakiTabloyuBaskaBirSayfayaKopyalaADO()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim baglanti   As ADODB.Connection
  Dim kayitSeti   As ADODB.Recordset
  Dim baglantiMetni As String
  Dim sorgu     As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken Atamaları
  '--------------------------------------------------
  Set kayitSeti = New ADODB.Recordset
  Set baglanti = New ADODB.Connection
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya için bağlantı metnini ayarla ve aç.
  '--------------------------------------------------
  baglantiMetni = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
          & "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\veri.xlsx;" _
          & "Extended Properties=""Excel 8.0; HDR=No"""
  
  baglanti.Open baglantiMetni
  
  '--------------------------------------------------
  'Sorgu alanını (en üstteki başlık sütunu olmadan) ayarla.
  '--------------------------------------------------
  sorgu = "SELECT * FROM [A2:B13]"
  
  '--------------------------------------------------
  'Sorguyu çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  Set kayitSeti = baglanti.Execute(sorgu)
  
  '--------------------------------------------------
  'Kopyalanacak sayfada ilgili alanı hazırla ve veriyi aktar.
  '--------------------------------------------------
  Sheets("hedef").Range("F:G").Clear
  Sheets("hedef").Range("F1").CopyFromRecordset kayitSeti
End Sub

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba ado işlemleri