CopyFromRecordSet İle Veri Listele - Microsoft Excel


ADO kullanarak Microsoft Access veri tabanı üzerindeki verileri CopyFromRecordSet ile listelemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CopyFromRecordSetIleVeriListele()
    
    '--------------------------------------------------
    'Değişkenler
    '--------------------------------------------------
    Dim yol       As String
    Dim baglanti  As Object
    Dim kayitSeti As Object
    
    '--------------------------------------------------
    'Değişken Atamaları
    '--------------------------------------------------
    yol = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "OrnekVeriTabani2.accdb"
    
    '--------------------------------------------------
    'Veri Tabanı Bağlantı Ayarı
    '--------------------------------------------------
    Set baglanti = CreateObject("ADODB.Connection")
    baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                                "Data Source=" & yol
    baglanti.Open
    
    '--------------------------------------------------
    'Sorgu çalıştır.
    '--------------------------------------------------
    Set kayitSeti = baglanti.Execute("SELECT * FROM Tablo1")
    
    '--------------------------------------------------
    'Sorgu sonucunu aktar.
    '--------------------------------------------------
    Selection.CopyFromRecordset kayitSeti
    
    '--------------------------------------------------
    'Değişkenleri temizle.
    '--------------------------------------------------
    Set baglanti = Nothing
    Set kayitSeti = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba ado işlemleri microsoft excel vba microsoft access işlemleri microsoft excel vba veri tabanı işlemleri