CopyFromRecordSet İle Veri Listele - Microsoft Excel


ADO kullanarak Microsoft Access veri tabanı üzerindeki verileri CopyFromRecordSet ile listelemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CopyFromRecordSetIleVeriListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim yol    As String
  Dim baglanti As Object
  Dim kayitSeti As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken Atamaları
  '--------------------------------------------------
  yol = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "OrnekVeriTabani2.accdb"
  
  '--------------------------------------------------
  'Veri Tabanı Bağlantı Ayarı
  '--------------------------------------------------
  Set baglanti = CreateObject("ADODB.Connection")
  baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                "Data Source=" & yol
  baglanti.Open
  
  '--------------------------------------------------
  'Sorgu çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  Set kayitSeti = baglanti.Execute("SELECT * FROM Tablo1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Sorgu sonucunu aktar.
  '--------------------------------------------------
  Selection.CopyFromRecordset kayitSeti
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenleri temizle.
  '--------------------------------------------------
  Set baglanti = Nothing
  Set kayitSeti = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba ado işlemleri microsoft excel vba microsoft access işlemleri microsoft excel vba veri tabanı işlemleri