Dizideki Verilerin Veri Tiplerini Öğren - Microsoft Excel


Dizideki verilerin veri tiplerini mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub DizidekiVerilerinVeriTipleriniOgren()
  Dim i  As Long
  Dim dizi As Variant
  
  dizi = Array(1, "Ali", "12,84", "Veli", 24.12)
  
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    If TypeName(dizi(i)) = "String" Then
      MsgBox dizi(i) & " [" & TypeName(dizi(i)) & "]", , "String Kontrol"
    Else
      MsgBox dizi(i) & " [" & TypeName(dizi(i)) & "]", , "String Kontrol"
    End If
  Next

End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba dizi işlemleri microsoft excel vbamicrosoft excel