Dosya Boyutunu B, KB, MB Cinsinden Öğren - Microsoft Excel


Bu örnekte üzerinde çalıştığım excel sayfasının dosya boyutunu byte, kilobyte ve megabyte cinsinden mesaj olarak gösteren kod örneğini paylaştım. Diğer dosyalar/dosya türleri için de çalıştırılabilir.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaBoyutunuByteBirimindenDonustur()
 Dim fso  As Object
 Dim dosya As Object
 Dim sonuc As String
 
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set dosya = fso.GetFile(ThisWorkbook.FullName)
 
 sonuc = "DOSYA ADI: " & ThisWorkbook.Name & vbCrLf
 sonuc = sonuc & vbCrLf
 sonuc = sonuc & "BOYUT BYTE:" & dosya.Size & " B" & vbCrLf
 sonuc = sonuc & "BOYUT KILOBYTE: " & Format((dosya.Size / 1024), "0.00") & " KB" & vbCrLf
 sonuc = sonuc & "BOYUT MEGABYTE: " & Format((dosya.Size / 1048576), "0.00") & " MB" & vbCrLf
 sonuc = sonuc & "BOYUT GIGABYTE: " & Format((dosya.Size / 1073741823), "0.00") & " GB" & vbCrLf
 
 MsgBox sonuc, , "Dosya Boyutu Bilgisi"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaBoyutunuByteBirimindenDonustur()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim fso  As Object
  Dim dosya As Object
  Dim sonuc As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesne örneğini oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya ismini aldık.
  '--------------------------------------------------
  Set dosya = fso.GetFile(ThisWorkbook.FullName)
  
  '--------------------------------------------------
  'Format metodu yardımıyla sayı biçimlendirme
  'yaparken 1024'e bölerek de dönüşüm yapıyoruz.
  'İki hanelik küsürat ekleyerek daha iyi bir
  'sonuç alabiliriz.
  '--------------------------------------------------
  sonuc = "DOSYA ADI: " & ThisWorkbook.Name & vbCrLf
  sonuc = sonuc & vbCrLf
  sonuc = sonuc & "BOYUT BYTE:" & dosya.Size & " B" & vbCrLf
  sonuc = sonuc & "BOYUT KILOBYTE: " & Format((dosya.Size / 1024), "0.00") & " KB" & vbCrLf
  sonuc = sonuc & "BOYUT MEGABYTE: " & Format((dosya.Size / 1048576), "0.00") & " MB" & vbCrLf
  sonuc = sonuc & "BOYUT GIGABYTE: " & Format((dosya.Size / 1073741823), "0.00") & " GB" & vbCrLf
  
  '--------------------------------------------------
  'sonuc değişkenindeki metni mesaj olarak göster.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox sonuc, , "Dosya Boyutu Bilgisi"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba