Dosya Özelliklerini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodu tam yolu verilen bir dosyanın verilen özelliklerini mesaj olarak gösteriyor.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaOzellikleriniMesajOlarakGoster(dosyaTamYol As String)
  Dim fso  As Object
  Dim dosya As Object
  Dim mesaj As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set dosya = fso.GetFile(dosyaTamYol)
  
  mesaj = _
    "DOSYA ADI: " & dosya.Name _
    & vbCrLf & vbCrLf _
    & "BOYUT: " & Format((dosya.Size / 1024), "0") & " KB" _
    & vbCrLf _
    & "OLUŞTURULMA TARİHİ: " & dosya.DateCreated _
    & vbCrLf _
    & "SON ERİŞİM: " & dosya.DateLastAccessed _
    & vbCrLf _
    & "SON DEĞİŞTİRİLME:  " & dosya.DateLastModified
  
  MsgBox mesaj, , "Dosya Özellikleri"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaOzellikleriniMesajOlarakGoster(dosyaTamYol As String)
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim fso  As Object
  Dim dosya As Object
  Dim mesaj As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya ile ilgili özellik bilgilerini almak için
  'Scripting.FileSystemObject kullanacağız.
  'Bunun için fso adındaki değişkene
  'Scripting.FileSystemObject nesnesi örneği atadık.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'fso nesnesinin GetFile metodunu kullanarak
  'tam yolu verilen dosyanın çeşitli özelliklerine
  'ulaşmayı planlıyoruz. GetFile metodu dosyayı
  'bulursa File tipinde nesne döndürecek. Biz de
  'bunu dosya isimli Object tipli değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  Set dosya = fso.GetFile(dosyaTamYol)
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın özelliklerini gösteren metni hazırladık.
  '--------------------------------------------------
  mesaj = _
    "DOSYA ADI: " & dosya.Name _
    & vbCrLf & vbCrLf _
    & "BOYUT: " & Format((dosya.Size / 1024), "0") & " KB" _
    & vbCrLf _
    & "OLUŞTURULMA TARİHİ: " & dosya.DateCreated _
    & vbCrLf _
    & "SON ERİŞİM: " & dosya.DateLastAccessed _
    & vbCrLf _
    & "SON DEĞİŞTİRİLME:  " & dosya.DateLastModified
  
  '--------------------------------------------------
  '"Dosya Özellikleri" başlıklı bir mesaj kutusunda
  'mesaj değişkenine atanmış metni göster.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox mesaj, , "Dosya Özellikleri"
End Sub

Kullanım
Eğer tam yol bulunamazsa dosyayı bulamayacak, bu yüzden de kod hata verecektir.


Option Explicit

Sub Calistir()
  
  '--------------------------------------------------
  'Bu çalışma kitabının özelliklerini
  'mesaj olarak göster.
  '--------------------------------------------------
  DosyaOzellikleriniMesajOlarakGoster ThisWorkbook.FullName
  
  '--------------------------------------------------
  'txt uzantılı dosyanın özelliklerini
  'mesaj olarak göster.
  '--------------------------------------------------
  DosyaOzellikleriniMesajOlarakGoster "C:\arsiv\liste.txt"
  
  '--------------------------------------------------
  'md uzantılı dosyanın özelliklerini
  'mesaj olarak göster.
  '--------------------------------------------------
  DosyaOzellikleriniMesajOlarakGoster "C:\arsiv\readme.md"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba