Dosyanın Var Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Scripting.FileSystemObject yardımıyla tam yolunu verdiğimiz bir dosyanın orada olup olmadığını kontrol etmeye yarıyor.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaKontrol()
 Dim nesne As Object
 Dim sonuc As Boolean
 
 Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 sonuc = nesne.FileExists( _
          ActiveWorkbook.Path & _
          Application.PathSeparator & _
          "ornek-dosya-adi.jpg")
 
 If sonuc = True Then
  MsgBox "Dosya bulundu.", , "BAŞARILI"
 Else
  MsgBox "Dosya bulunamadı.", , "BAŞARISIZ"
 End If
 
 sonuc = Empty
 Set nesne = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaKontrol()

 '--------------------------------------------------
 'Scripting.FileSystemObject nesnesi
 'oluşturmak için kullanacağız.
 '--------------------------------------------------
 Dim nesne As Object
 
 '--------------------------------------------------
 'Dosyanın olup olmadığını boolean
 'olarak bu değişkende bildireceğiz.
 '--------------------------------------------------
 Dim sonuc As Boolean
 
 '--------------------------------------------------
 'Nesnemizi oluşturduk ve ayarladık.
 '--------------------------------------------------
 Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 '--------------------------------------------------
 'FileExits fonksiyonu aracılığıyla
 'dosyanın olup olmadığını kontrol ediyoruz,
 'mantıksal sonucumuzu da sonuc değişkenine
 'aktarıyoruz. Burada ben dosya yolunu açık
 'olan excel dosyasının yolu olarak belirledim.
 'Siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
 '--------------------------------------------------
 sonuc = nesne.FileExists( _
          ActiveWorkbook.Path & _
          Application.PathSeparator & _
          "ornek-dosya-adi.jpg")
 
 '--------------------------------------------------
 'Bize gelen sonuca göre mesaj gösteriyoruz.
 '--------------------------------------------------
 If sonuc = True Then
  MsgBox "Dosya bulundu.", , "BAŞARILI"
 Else
  MsgBox "Dosya bulunamadı.", , "BAŞARISIZ"
 End If
 
 '--------------------------------------------------
 'Değişken temizliği yaptık.
 '--------------------------------------------------
 sonuc = Empty
 Set nesne = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba