Eğer A1 Hücresi Boşsa Çalışma Kitabını Kaydetme İşlemini Engelle - Microsoft Excel


Eğer A1 hücresi boşsa çalışma kitabını kaydetme işlemini yapmayan, veri girildikten sonra kayıt işlemini yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  If Range("A1") = Empty Then
    MsgBox "İşlem gerçekleştirilemedi." _
    & vbNewLine _
    & "A1 hücresi boş bırakılamaz.", _
    vbCritical, "HATA"
    
    Cancel = True
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri