En Çok Tekrar Eden Sayıyı Ve Tekrar Sayısını Bul - Microsoft Excel


Bir alanda en çok tekrar eden sayıyı ve bu sayının kaç kere tekrar edildiğini bulmaya yarayan VBA örneğidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Sub Yordam
'--------------------------------------------------
Sub EnCokTekrarEdenSayiyiVeTekrarSayisiniBul( _
    alanHucreIlk As Range, alanHucreSon As Range)
  
  Dim enCokTekrarEdenSayi As Long
  Dim tekrarSayisi    As Long
  
  enCokTekrarEdenSayi = WorksheetFunction.Mode( _
             Range(alanHucreIlk, alanHucreSon))
              
  tekrarSayisi = WorksheetFunction.CountIf( _
          Range(alanHucreIlk, alanHucreSon), _
          WorksheetFunction.Mode(Range(alanHucreIlk, alanHucreSon)))
  
  MsgBox "En Çok Tekrar Eden Sayı: " & enCokTekrarEdenSayi _
      & vbCrLf & vbCrLf _
      & "Tekrar Sayısı: " & tekrarSayisi
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kullanım Örneği
'--------------------------------------------------
Sub Kullanim()
  EnCokTekrarEdenSayiyiBul Range("A1"), Range("F10")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba istatistik işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri