Geçersiz Yol Karakterlerini Temizle - Microsoft Excel


Dosya veya klasör ismi olarak kullanılacak bir metinde geçersiz karakterleri temizlemeya yarayan VBA kodu alternatifidir. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

'Yeni satır, tab karakterlerini Chr ile düzenle.
Function GecersizYolKarakterleriniTemizle(metin$) As String
  Dim i      As Long
  Dim j      As Long
  Dim dizi     As Variant
  Dim karakter   As String
  Dim yeniKarakter As String
  
  dizi = Array("/", "\", "<", ">", _
         ":", "?", "|", "*", """", ".", _
         vbCrLf, vbTab, vbNewLine)
  
  karakter = Empty
  yeniKarakter = "-"
      
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    For j = 1 To Len(metin)
    
      karakter = Mid(metin, j, 1)
      
      If karakter = dizi(i) Then
        metin = Replace(metin, karakter, yeniKarakter, 1)
      End If
      
    Next
  Next
  
  GecersizYolKarakterleriniTemizle = metin
End Function

Sub OrnekKullanim()
  Dim metin As String
  
  metin = "Beni Oku: 
Etiketi " _ & """" & "Ne İşe Yarıyor?" MsgBox GecersizYolKarakterleriniTemizle(metin) End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri