Girilen Karakter Hakkında Bilgi Al - Microsoft Excel


Girilen karakterin büyük/küçük harf ya da sayı olup olmadığını tespit etmeye yarıyor. Bunlar dışında girilmiş karakterler için de yine ayrı bir uyarı veriyor.

Kod


Option Explicit

Sub KarakterHakkindaBilgiAl()
  Dim mesaj As String
  Dim deger As Variant
  
  deger = InputBox("Bir sayı ya da harf girişi yapınız.")
  
  Select Case deger
  Case "A" To "Z"
  mesaj = "Büyük harf girişi yapıldı."
  
  Case "a" To "z"
  mesaj = "Küçük harf girişi yapıldı."
  
  Case 0 To 9
  mesaj = "Sayı değeri girildi."
  
  Case Else
  mesaj = "Harf veya sayı dışında bir karakter girildi."
  End Select
  
  MsgBox mesaj, vbOKOnly, "Bilgi"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba