Gün Ve Tarih Bilgisiyle Word Dosyası Oluştur - Microsoft Excel


Kodda verilen başlangıç tarihini birinci gün olarak kabul edip döngü aracılığıyla "1. Gün (20.02.2021), 2. Gün (21.02.2021), ..." şeklinde isimlendirilmiş docx uzantılı Microsoft Word dosyaları oluşturmaya yarar.

Kod


Option Explicit

Sub GunVeTarihBilgisiyleWordDosyasiOlustur()
  Dim wordUygulamasi As Object
  Dim wordDosyasi   As Object
  Dim wordSecim    As Object
  Dim baslangicTarihi As Date
  Dim i        As Long
  
  baslangicTarihi = "18.03.2015"
  
  Set wordUygulamasi = CreateObject("Word.Application")
  Set wordDosyasi = wordUygulamasi.Documents.Add
  
  For i = 1 To 10
    wordUygulamasi.Visible = False
    
    Set wordSecim = wordUygulamasi.Selection
    wordSecim.TypeText ("")
    
    wordDosyasi.SaveAs ( _
      ThisWorkbook.Path & "\" _
      & i & ". gun " _
      & "(" & CDate(baslangicTarihi) + i - 1 & ")" _
      & ".docx")
  Next
  
  wordUygulamasi.Quit
  Set wordUygulamasi = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba