Hata Kontrol Örneği - Microsoft Excel


Kod çalışırken hata meydana geldiğinde bu hata ile ilgili bilgileri düzenli bir şekilde mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HataKontrolOrnegi()
  '---------------------------------------
  'Hata meydana gelirse "HataKontrol:"
  'satırından devam et.
  '---------------------------------------
  On Error GoTo HataKontrol
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i   As Byte
  Dim toplam As Long
  
  '---------------------------------------
  'Örnek kod.
  'i değeri Byte olarak tanımlandı fakat
  'Byte kapasitesinden yüksek sayı verildi.
  'Hata verecek.
  '---------------------------------------
  i = 1234
  toplam = toplam + i

'---------------------------------------
'Hata numarasını ve hata tanımını
'mesaj olarak göster.
'---------------------------------------
HataKontrol:
  
  Dim hataMesaji As String
  hataMesaji = "" & _
  "Hata Numarası: " & Err.Number & vbCrLf & _
  String(50, "-") & vbCrLf & _
  "Hata Tanımı: " & Err.Description & vbCrLf & _
  String(50, "-") & vbCrLf

  MsgBox hataMesaji, vbCritical + vbOK, "Hata!"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hata işlemleri