Hücredeki Sayının Rakamlarının Topla - Microsoft Excel


Bir hücredeki sayının rakamlarını ayrı ayrı toplayan ve sonucunu veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Function SayininRakamlariniTopla(hucre As Range) As Integer
Dim deger As Long

For deger = 1 To Len(hucre)
    SayininRakamlariniTopla = SayininRakamlariniTopla + CInt(Mid(hucre, deger, 1))
Next
End Function

Sub OrnekKullanim()
    MsgBox SayininRakamlariniTopla(Range("A1"))
End Sub

Etiketler
microsoft excel