İki Tarih Arasında Toplama İşlemi Yap - Microsoft Excel


Bir Microsoft Excel tablosunda tarih sütunundaki verilerden hareket ederek işlem yapacağız. Belirlediğimiz iki tarih aralığında kalan maaş bilgilerini toplattıracağız ve ortalamasını aldıracağız.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

örnek çalışan bilgileri veri seti

Not: Gerçi burada tarih doğum tarihi olsa da önemli değil, konu için iş görüyor.

Kod


Option Explicit

Sub IkiTarihArasindaToplamaYap()
  Dim tarih1 As Date
  Dim tarih2 As Date
  Dim i   As Long
  Dim say  As Long
  Dim toplam As Long
  
  say = 0
  toplam = 0
  tarih1 = CDate("29.09.1972") 'Başlangıç Tarihi
  tarih2 = CDate("17.10.1984") 'Bitiş Tarihi
  
  For i = 2 To [F1048576].End(xlUp).Row
    If Range("F" & i) >= tarih1 And Range("F" & i) <= tarih2 Then
      toplam = toplam + Range("G" & i).Value
      say = say + 1
    End If
  Next i
  
  MsgBox _
    "Maaş Toplam: " & Format(toplam, "#,##0.00") _
    & vbCrLf & _
    "Maaş Ortalama: " & Round(CDbl(toplam) / CDbl(say), 2) _
    & vbCrLf & _
    "Kişi Sayısı: " & say
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba