InputBox İle Çalışma Kitabı Aç - Microsoft Excel


InputBox üzerinden açılacak çalışma kitabının tam yolu girildiğinde o çalışma kitabını açan bir sub yordamdır.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabiAc()
  Dim kitap As String
  Dim soru As Variant

git:

  kitap = InputBox("Çalışma sayfasının yolunu giriniz:", "DOSYA YOLU")

  If kitap <> "" And Err.Number = 1004 Then
    Workbooks.Open (kitap)
  ElseIf kitap = "" Then
    soru = MsgBox("Boş değer göndermişsiniz." & vbCrLf & _
    "Tekrardan denemek istiyor musunuz?", vbYesNo, "HATA")
    If soru = vbYes Then
      GoTo git
    End If
  Else
    MsgBox "Bir hata oluştu.", vbOKOnly, "HATA"
  End If

End Sub

Etiketler
microsoft excel