InputBox İle Hücreye Açıklama Ekle - Microsoft Excel


InputBox aracılığıyla hücreye açıklama ekleme işlemi yapar. Eğer önceden eklenmiş bir açıklama varsa bu açıklamanın altına ekleyerek işlem yapar.

Kod


Option Explicit

Sub InputBoxIleHucreyeAciklamaEkle()
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim girdi      As Variant
  Dim aciklama    As Variant
  Dim aciklamaUzunluk As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken atamalarını yap.
  '--------------------------------------------------
  girdi = InputBox("Hücreye eklenecek açıklamayı giriniz: ", _
        "Açıklama Girişi")
  aciklama = ActiveCell.NoteText
  aciklamaUzunluk = Len(aciklama)
  
  '--------------------------------------------------
  'Açıklama ekleme işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  If aciklamaUzunluk > 0 Then
    ActiveCell.NoteText _
      Text:=vbCrLf & vbCrLf & girdi, _
      Start:=aciklamaUzunluk + 1
  Else
    ActiveCell.NoteText Text:=girdi
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Yorum kutusunu otomatik olarak boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açıklama işlemleri