İsim Soyisim Metnini Düzenle - Microsoft Excel


"Ad Soyad" şeklinde verilmiş bir metni şu şekilde düzenliyor. İsim için ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenleme yapıyor, soyad ise seçime bağlı olarak ya ilk harfi büyük olacak şekilde ya da komple büyük harf olacak şekilde yeniden düzenleniyor.

Kod


Option Explicit

Function IsimSoyIsimDuzenle(isimMetni As String, soyadBuyukHarf As Boolean)
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Integer
  Dim dizi
  Dim sonuc As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere başlangıç atamalarını yap.
  '--------------------------------------------------
  sonuc = ""
  dizi = Split(isimMetni, " ")
  

  '--------------------------------------------------
  'İsim soyisim metnini düzenle.
  '--------------------------------------------------
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    If sonuc = "" Then
      sonuc = sonuc & _
      UCase(Mid(dizi(i), 1, 1)) & _
      LCase(Mid(dizi(i), 2, Len(dizi(i)) - 1))
    ElseIf sonuc <> "" And i <> UBound(dizi) Then
      sonuc = sonuc & " " & _
      UCase(Mid(dizi(i), 1, 1)) & _
      LCase(Mid(dizi(i), 2, Len(dizi(i)) - 1))
    ElseIf i = UBound(dizi) Then
      If soyadBuyukHarf = True Then
        sonuc = sonuc & " " & _
        UCase(Mid(dizi(i), 1, Len(dizi(i))))
      Else
        sonuc = sonuc & " " & _
        UCase(Mid(dizi(i), 1, 1)) & _
        LCase(Mid(dizi(i), 2, Len(dizi(i)) - 1))
      End If
    End If
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sonucu yazdır.
  '--------------------------------------------------
  IsimDuzenleSoyadBuyukHarf = sonuc
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba