İsim Ve Soyisim Bilgilerini Ayır - Microsoft Excel


A sütunundaki isim ve soyisim bilgilerini sırasıyla yanındaki sütunlara ayrı ayrı dağıtan VBA kodudur. Eğer isim sayısı birden fazlaysa bu isimler birleştirilip ikinci sütuna yazdırılırken soyad bilgisi ise üçüncü sütuna yazdırılıyor.

Kod


Option Explicit

Sub IsimVeSoyisimBilgileriniAyir()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim dizi As Variant
  
  '---------------------------------------
  'Her satır için işlem yap.
  '---------------------------------------
  For i = 1 To Cells(1048576, 1).End(xlUp).Row
    
    '---------------------------------------
    'İsim-soyisim metnini boşluk karakterinden böl.
    '---------------------------------------
    dizi = Split(Cells(i, 1), " ")
    
    '---------------------------------------
    'İsim kısmını ikinci sütuna yaz.
    'İsim birden fazlaysa döngü ile
    'diğer isimle(rle) birleştirilecek.
    '---------------------------------------
    For j = 0 To UBound(dizi) - 1
      Cells(i, 2) = Trim(Cells(i, 2) & " " & dizi(j))
    Next j
    
    '---------------------------------------
    'Soyismi üçüncü sütuna yaz.
    '---------------------------------------
    Cells(i, 3) = Trim(dizi(UBound(dizi)))
  Next i
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri microsoft excel vba satır sütun işlemleri