Klasör İçindeki Klasörlerin İsimlerini Listele - Microsoft Excel


Bir klasörün tam yol bilgisi verildiğinde o klasör içindeki klasörlerin isimlerini listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KlasorunIcindekiKlasorlerinIsimleriniListele()
  '--------------------------------------------------
  ' Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim fileSystemObject As Object
  Dim anaKlasor    As Object
  Dim altKlasorler   As Object
  Dim klasor      As Object
  Dim metin      As String
  Dim sayac      As Long
  
  '--------------------------------------------------
  ' Değer Atamaları
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set anaKlasor = fileSystemObject.GetFolder("C:\")
  Set altKlasorler = anaKlasor.SubFolders
    
  '--------------------------------------------------
  ' Listeleme İşlemi İçin İlgili Alanın Temizlenmesi
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  ' Listeleme İşlemi
  '--------------------------------------------------
  For Each klasor In altKlasorler
    Range("A" & sayac) = klasor.Name
    sayac = sayac + 1
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri