Klasör İsimlerini Ve Klasör Yollarını Listele - Microsoft Excel


Bir klasörün içindeki klasörleri (daha alt klasörler dahil değil) listelemeye yarayan bir VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KlasorIsimleriniVeKlasorYollariniListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim objFSO    As Object
  Dim objKlasor  As Object
  Dim objAltKlasor As Object
  Dim i      As Integer
  Dim mesajSonuc  As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Hazırlık
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").Clear
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objKlasor = objFSO.GetFolder("C:\arsiv\ornek-klasor")
  i = 1
  
  On Error GoTo islemiIptalEt
  Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
  
  '--------------------------------------------------
  'Onay
  '--------------------------------------------------
  mesajSonuc = _
    MsgBox("Klasörler listelenecek, devam edilsin mi?", _
        VbMsgBoxStyle.vbOKCancel, _
        "UYARI")
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme
  '--------------------------------------------------
  If mesajSonuc = VbMsgBoxResult.vbOK Then
    Cells(1, 1) = "KLASÖR ADI"
    Cells(1, 2) = "KLASÖR YOLU"
  
    For Each objAltKlasor In objKlasor.subfolders
      Cells(i + 1, 1) = objAltKlasor.Name
      Cells(i + 1, 2) = objAltKlasor.Path
      i = i + 1
    Next
  Else
    MsgBox "Listeleme işlemini iptal ettiniz."
  End If
  
islemiIptalEt:
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasorIsimleriniVeKlasorYollariniListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject nesnesi için
  'atama yapacağımız değişken bu olacak.
  '--------------------------------------------------
  Dim objFSO    As Object
   
  '--------------------------------------------------
  'Klasör nesnesini ve yolumuzu ayarlamak
  'için bu değişkeni kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim objKlasor  As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçtiğimiz klasörün içindeki klasörler
  'için kullanacağımız değişken de bu.
  '--------------------------------------------------
  Dim objAltKlasor As Object
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim i      As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Başlamadan önce yazdırılacak alanı temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Dim mesajSonuc  As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Yazdırma yapılacak alanı temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesne oluşturma ve değişkenlere
  'değer atama işlemlerini yaptırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objKlasor = objFSO.GetFolder("C:\arsiv\ornek-klasor")
  i = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Bu kodu yazan dayı ya da teyze anladığım kadarıyla
  'içinde çok fazla dosya/klasör bulunan klasörlerde
  'performans sıkıntısı yaşadığından dolayı gerektiğinde
  'iptal etmek için bu tarz bir iptal etme seçeneği
  'eklemiş.
  '--------------------------------------------------
  On Error GoTo islemiIptalEt
  Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
  
  '--------------------------------------------------
  'Başlatma işlemini onaylamak için mesaj kutusunu
  'kullanıyoruz. Eğer OK tuşuna basılırsa işlem
  'başlatılacak.
  '--------------------------------------------------
  mesajSonuc = _
    MsgBox("Klasörler listelenecek, devam edilsin mi?", _
        VbMsgBoxStyle.vbOKCancel, _
        "UYARI")
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme işlemine onay verilmişse çalış.
  '--------------------------------------------------
  If mesajSonuc = VbMsgBoxResult.vbOK Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Sonuç iki sütunlu bir tablo olacak.
    'Tablomuzun başlıklarını belirledik.
    '--------------------------------------------------
    Cells(1, 1) = "KLASÖR ADI"
    Cells(1, 2) = "KLASÖR YOLU"
    
    
    '--------------------------------------------------
    'Belirlediğimiz klasör içindeki her klasör
    'için çalışacak bir For Each döngüsü yazdık.
    '--------------------------------------------------
    For Each objAltKlasor In objKlasor.subfolders
    
      '--------------------------------------------------
      'İlk sütuna ilgili klasörün sadece ismini yazdırdık.
      '--------------------------------------------------
      Cells(i + 1, 1) = objAltKlasor.Name
      
      '--------------------------------------------------
      'İkinci sütuna da klasörün tam yolunu yazdırdık.
      '--------------------------------------------------
      Cells(i + 1, 2) = objAltKlasor.Path
      
      '--------------------------------------------------
      'İşlem bittikten sonra sayacımızı 1 artırıyoruz.
      '--------------------------------------------------
      i = i + 1
    Next
  Else
  
    '--------------------------------------------------
    'Eğer işleme onay verilmemişse bir bilgi mesajı göster.
    '--------------------------------------------------
    MsgBox "Listeleme işlemini iptal ettiniz."
  End If
  
islemiIptalEt:
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba