Klasör Yolunu Kontrol Et, Eğer Yoksa Klasör Oluştur - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodu verilen bir klasör yolunun var olup olmadığını Scripting.FileSystemObject aracılığıyla kontrol ediyor. Eğer klasör yoksa oluşturuyor.

Kod


Sub KlasorYolunuKontrolEtYoksaKlasorOlustur(klasorYolu As String)
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If Not .FolderExists(klasorYolu) Then .CreateFolder klasorYolu
    End With
End Sub

Kullanım


Sub KullanimOrnegi()
    KlasorYolunuKontrolEtYoksaKlasorOlustur "D:\OrnekKlasor"
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba