Klasörde İstenilen Uzantılardaki Dosyaları Listele - Microsoft Excel


Klasörün tam yolu ve uzantı listesi verildiğinde ilgili klasörde verilen uzantılardaki dosyaları listelemeye yarıyor.

Kod


Option Explicit

Sub KlasordeIstenilenUzantilardakiDosyalariListele()
  Dim i      As Long
  Dim j      As Long
  Dim dosya_isim As String
  Dim klasor_yol As String
  Dim dizi    As Variant
  
  klasor_yol = "C:\arsiv\dosyalar"
  klasor_yol = _
    IIf(Right$(klasor_yol, 1) = "\", klasor_yol, klasor_yol & "\")
  
  dizi = Array("3gp", "png", "mp4", "php")
  
  j = 1
  Range("A:A").Clear
  
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    dosya_isim = Dir(klasor_yol & "*." & dizi(i))
    
    Do Until dosya_isim = ""
      Cells(j, 1) = dosya_isim
      dosya_isim = Dir
      j = j + 1
    Loop
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasordeIstenilenUzantilardakiDosyalariListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i      As Long
  Dim j      As Long
  Dim dosya_isim As String
  Dim klasor_yol As String
  Dim dizi    As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün tam yol bilgisini değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  klasor_yol = "C:\arsiv\dosyalar"
  
  '--------------------------------------------------
  'Kodun çalışabilmesi için klasör yolunun sonunda
  '"\" karakterinin bulunması önemli. Koşul ifadesi
  'kullanarak bunun olmasını garanti altına al.
  '--------------------------------------------------
  klasor_yol = _
    IIf(Right$(klasor_yol, 1) = "\", klasor_yol, klasor_yol & "\")
  
  '--------------------------------------------------
  'Listelenecek uzantıları dizi olarak tanımla.
  '--------------------------------------------------
  dizi = Array("3gp", "png", "mp4", "php")
  
  '--------------------------------------------------
  'Do Until - Loop döngüsü içinde sayaç olarak
  'kullandığımız değişken. Bu değişken sayesinde
  'satır satır ekleme yapabileceğiz.
  j = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Kod yazdırma işlemine başlamadan önce
  'yazdırma alanını komple temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyaları verilen uzantı listesine göre kontrol et.
  'Eğer verilen uzantı sağlanıyorsa ekle.
  '--------------------------------------------------
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    
    '--------------------------------------------------
    'Dosya isimlerini belirtiyoruz. İlgili klasör içinde
    'uzantısı dizideki değere eşit olan dosya.
    '*.*         > Bu dosya_ismi.uzanti_ismi
    '           fark etmez, hepsini getir demek.
    '--------------------------------------------------
    '*.jpg        > jpg uzantılı tüm
    '           dosyaları listele.
    '--------------------------------------------------
    '"C:\*." & dizi(i)  > Uzantısı dizinin i. değerine
    '           eşit olan dosyaları listele.
    '--------------------------------------------------
    dosya_isim = Dir(klasor_yol & "*." & dizi(i))
    
    Do Until dosya_isim = ""
      Cells(j, 1) = dosya_isim
      dosya_isim = Dir
      j = j + 1
    Loop
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba