Klasördeki Ses Dosyalarının Toplam Süresini Bul - Microsoft Excel


Bir klasör içinde bulunan ses dosyalarının toplam sayısını ve süresini veren alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KlasordekiSesDosyalarininToplamSuresiniBul()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim objShell      As Object
  Dim objKlasor      As Object
  Dim objKlasorOge    As Object
  Dim klasor       As Variant
  Dim klasor_yolu     As String
  Dim i          As Integer
  Dim toplam_dosya_sayisi As Integer
  Dim toplam_sure     As Date
  
  '--------------------------------------------------
  'Alan Temizleme
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").Clear
  Range("A1").Select
  
  '--------------------------------------------------
  'Hazırlık
  '--------------------------------------------------
  klasor = "C:\arsiv\ses-dosyalari"
  klasor_yolu = Dir$(klasor & "\*.*")
  
  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
  Set objKlasor = objShell.Namespace(klasor)
  
  i = 0
  toplam_sure = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme
  '--------------------------------------------------
  Do While klasor_yolu <> ""
    ActiveCell.Offset(i, 0) = klasor_yolu
    Set objKlasorOge = objKlasor.ParseName(klasor_yolu)
    
    ActiveCell.Offset(i, 1) = objKlasor.GetDetailsOf(objKlasorOge, 27)
    toplam_sure = toplam_sure + ActiveCell.Offset(i, 1)
    
    i = i + 1
    klasor_yolu = Dir$()
  Loop
  
  '--------------------------------------------------
  'Bilgilendirme
  '--------------------------------------------------
  ActiveCell.Offset(i + 1, 0) = "Toplam Dosya Sayısı = " & i
  ActiveCell.Offset(i + 1, 1) = "Toplam Süre = " & toplam_sure
  ActiveCell.Offset(i + 1, 1) = Format(ActiveCell.Offset(i + 1, 1), "ss:dd:nn")
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken Temizleme
  '--------------------------------------------------
  Set objKlasorOge = Nothing
  Set objKlasor = Nothing
  Set objShell = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasordekiSesDosyalarininToplamSuresiniBul()

  '--------------------------------------------------
  'Shell.Application nesnesi oluşturmak
  've buradan klasör ayarını yapmak
  'için kullanılacak olan değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim objShell      As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Bunu da ilgili klasördeki dosyalardan
  'bilgi çekmek için kullanacağız. Ana
  'klasörümüzü ayarlıyoruz bu değişkenle.
  '--------------------------------------------------
  Dim objKlasor      As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün içindeki dosyalara
  'ulaşmak ve bilgi çekmek için
  'kullanacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim objKlasorOge    As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörümüzün yolunu bu değişkene ekliyoruz.
  'String ifade girişi yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Dim klasor       As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'klasor değişkenindeki değere göre
  'kod çalıştıracağız ve sonucu bu
  'değişkene atayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim klasor_yolu     As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanılacak değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim i          As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Raporlama için toplam dosya sayısını tutan değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim toplam_dosya_sayisi As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Raporlama için süre bilgisini tutan değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim toplam_sure     As Date
  
  '--------------------------------------------------
  'İlk önce temizliğimizi güzelce yapıyoruz.
  'Yeniden çalıştırdığımızda karışıklık
  'olmasının önüne geçmiş bulunuyoruz böylelikle.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").Clear
  Range("A1").Select
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere gerekli atamaları yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  klasor = "C:\arsiv\ses-dosyalari"
  klasor_yolu = Dir$(klasor & "\*.*")
  
  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
  Set objKlasor = objShell.Namespace(klasor)
  
  i = 0
  toplam_sure = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasördeki tüm dosyaları incele.
  'Tüm dosyalar incelenene kadar
  'döngü devam etsin, aksi halde dursun.
  '--------------------------------------------------
  Do While klasor_yolu <> ""
    
    '--------------------------------------------------
    'A sütunundaki son boş hücreye dosya
    'ismini aşağıdaki kodlar aracılığıyla
    'yazdırıyoruz.
    '--------------------------------------------------
    ActiveCell.Offset(i, 0) = klasor_yolu
    Set objKlasorOge = objKlasor.ParseName(klasor_yolu)
    
    '--------------------------------------------------
    'A sütunundaki son boş hücreye dosya
    'süresini aşağıdaki kodlar aracılığıyla
    'yazdırıyoruz. 27 sayısı süreyi veriyor ama
    'bu sanırım dosyadan dosyaya değişebiliyor.
    'Parametre listesini döngüyle yazdırabilir
    've buna göre size uygun parametrenin sayısını
    'seçebilirsiniz.
    '--------------------------------------------------
    ActiveCell.Offset(i, 1) = objKlasor.GetDetailsOf(objKlasorOge, 27)
    toplam_sure = toplam_sure + ActiveCell.Offset(i, 1)
    
    i = i + 1
    klasor_yolu = Dir$()
  Loop
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada da toplam dosya sayısını
  've toplam süre bilgisini A ve B
  'sütunlarındaki verinin sonuna yazdırdık.
  '--------------------------------------------------
  ActiveCell.Offset(i + 1, 0) = "Toplam Dosya Sayısı = " & i
  ActiveCell.Offset(i + 1, 1) = "Toplam Süre = " & toplam_sure
  ActiveCell.Offset(i + 1, 1) = Format(ActiveCell.Offset(i + 1, 1), "ss:dd:nn")
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken temizliği yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set objKlasorOge = Nothing
  Set objKlasor = Nothing
  Set objShell = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba