Kontrollü Olarak Çıkış İşlemi Yap - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kapatıldığında kod çalıştırarak daha kontrollü bir şekilde çıkış yapmayı sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KontrolluOlarakCikisIslemiYap()
  Dim mesaj As String
  
  mesaj = MsgBox("Çıkış yapılacak. Onaylıyor musunuz?", _
    vbQuestion + vbYesNo, "Çıkış İşlemi")
  
  Select Case mesaj
    Case vbYes
      Application.Quit
    Case vbNo
      'Kodlar
  End Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba kapatma işlemleri