Kullanıcıya Ait Belgelerim Klasörü Yolunu Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Microsoft kullanıcısına ait belgelerim klasörünün tam yolunu mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KullaniciyaAitBelgelerimKlasoruYolunuMesajOlarakGoster()
    Dim WshShell As Object
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

    MsgBox "Kullaniciya Ait Belgelerim Klasoru Yolu: " & vbCrLf & _
    WshShell.SpecialFolders("MyDocuments")
    Set WshShell = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri