Kullanıcıya Ait Masaüstü Klasörü Yolunu Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Microsoft kullanıcısına ait masaüstü klasörünün tam yolunu mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KullaniciyaAitMasaustuKlasoruYolunuMesajOlarakGoster()
  Dim WshShell As Object
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  MsgBox "Kullaniciya Ait Masaustu Klasoru Yolu: " & vbCrLf & _
  WshShell.SpecialFolders("Desktop")
  Set WshShell = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri